Naujienos

Didysis ketvirtadienis Vilkaviškio katedroje (2014 04 17)

Balandžio 17 d., Didįjį ketvirtadienį, Vilkaviškio katedroje vyko Krizmos Mišios. Į dangų pakilus smilkalų dūmams Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir gausus būrys vyskupijos kunigų rikiavosi prie altoriaus aukoti šv. Mišių aukos. Juos palydėjo iš įvairių parapijų atvykę ministrantai. Mišiose taip pat dalyvavo Pastoracinio centro bendradarbiai, vyskupijos parapijų atstovai.

Vysk. R. Norvila pasveikinęs visus susirinkusius šventovėn bei klausančius tiesioginės transliacijos Marijos Radijo bangomis priminė, kad šiandieną pašventinti aliejai bus naudojami sakramentų teikimui ir pakvietė melstis už visos Lietuvos kunigus.

Homilijos metu vysk. R. Norvila pabrėžė, kad kunigai savo tarnystę turi atlikti atsakingai, pagarbiai, pamaldžiai ir su meile. Kvietė dėkoti Dievui už kunigus, o kunigams už atliekamą tarnystę, kuri katalikiškoje bendruomenėje yra nepakeičiama. Cituodamas šv. Kotryną Sienietę, homiletas sakė, kad „kunigas – tai indas per kurį sklinda Dievo malonė“; kartu su popiežiumi Pranciškumi kunigus ragino nuolat budėti, puoselėti bendrystę su Jėzumi. Pamokslas vainikuotas lenkų kunigo, poeto Jan Twardowski žodžiais: „Savo kunigystės bijausi. Prieš savo kunigystę klaupiuosi, prieš ją į dulkes puolu.“

Pakviesti vyskupo, kunigai atnaujino savo kunigystės pažadus, nes šiose Mišiose švenčiamas kunigystės įsteigimas. Palaiminti ir šventieji aliejai, kurie bus naudojami Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės šventimų bei Ligonių patepimo sakramentams. Tokiu būdu parodoma, kad sakramentai kyla iš Kristaus, o jų vaisingumas iš velykinio Išganymo slėpinio. Tikintieji pakviesti aktyviai melstis už kunigus ir vyskupą.

Mišių pabaigoje vysk. R. Norvila padėkojo visiems šv. Mišių dalyviams, Marijos radijo klausytojams ir Č. Sasnausko chorui.

Rūta Jurkšaitė

Vilkaviškio vyskupijos kurijos referentė

««« atgal