Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2014 05 15)

Gegužės 13 dieną, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, Marijampolėje vyko kasmėnesinis Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas, skirtas permanentiniam kunigų ugdymui.

Susitikimas pradėtas bendra malda Dienine, po kurios į susirinkusius kreipėsi vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila pristatydamas susitikimo programą, kurią tą dieną sudarė dvi dalys: Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Evangelii Gaudium pristatymas bei Šeimos metams skirtas pranešimas.

Pirmoje susitikimo dalyje susirinkusiems vyskupijos dvasininkams Skardupių (Marijampolės sav.) parapijos klebonas kun. moral. teol. dr. Algirdas Petras Kanapka pristatė popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą Evangelii Gaudium apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje. Prelegentas priminė, kad popiežius Pranciškus šį dokumentą Bažnyčiai įteikė švenčiant Tikėjimo metų uždarymą 2013 metų lapkričio 24 dieną. Išsamiai buvo peržvelgti visi apaštališkojo paraginimo skyriai: Padaryti Bažnyčią misionierišką (I), Bendruomeninio įsipareigojimo krizėje (II), Evangelijos skelbimas (III), Evangelizacijos socialinis matmuo (IV), Dvasios pripildyti evangelizuotojai (V). Kun. A. P. Kanapka kalbėdamas išryškino pagrindines mintis, cituodamas dokumento tektą bei nuoširdžiai pasidalindamas asmenine patirtimi ir išgyvenimais, kilusiais skaitant minimą dokumentą. Apibendrindamas prelegentas paminėjo, kad retai dokumentai turi tokią praktinę ir su realiu gyvenimu susiejamą vertę, tačiau šis dokumentas yra labai aiškios ir konkrečios Bažnyčios gyvenimo bei veiklos gairės.

Po pertraukos į susirinkusius prabilo Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas. Garbaus svečio kalbėjimas buvo liudijimas skirtas Šeimos metams. Ekscelencija prisiminė savo pastoracinę tarnystę, ypatingai tą laikotarpį, kai pačiam teko būti klebonu Kretingos parapijoje. Remdamasis gausybe gyvų pavyzdžių iš Bažnyčios pastoracinės kasdienybės, vyskupas liudijo ir ragino labai daug ir kruopštaus darbo įdėti rengiant sužadėtinius Santuokos sakramentui, jokiu būdu neužkertant kelio Kristui. Tęsiant temą vysk. L. Vadopjanovas uždavė retorinį klausimą: „Šeimos parapijoje. Kas jos ir kur jos? Ar jas pažįsti?“. Po retorinio klausimo prelegentas pateikė keletą idėjų, kaip būtų galima pažinti šeimas, kaip būtų galima su jomis pradėti bendrauti. Pirmiausiai ragino melstis už šeimas, parapijoje kurti šeimų bendruomenę, kuri būtų formuojama malda, bendra veikla, rekolekcijomis, specialia šeimai skirta stovykla. Taip pat buvo primintos kelios jau parengtos programos, kurios tikrai gali pasitarnauti šeimų pastoracijoje. Vyskupas pabrėžė, kad šios pastoracijos stiprybė – parapijos kunigo dalyvavimas drauge ir parėmimas pačiu savo buvimu. Svečias vyskupas labai viltingai žvelgdamas į pastoraciją su šeimomis, linkėjo vilties ir atvirų durų Kristui.

Vysk. R. Norvila aptarė kai kurias pastoracines aktualijas ir visus pakvietė pietų, kurių metu buvo prisiminti ir pasveikinti kunigystės bei amžiaus jubiliejus švenčiantys vyskupijos dvasininkai.

Po pietų vyko vyskupijos kunigų tarybos posėdis, kurio metu buvo diskutuojama įvairiais vyskupijai svarbiais klausimais bei priimti keli svarbūs sprendimai.

Kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal