Naujienos

Katekizmo viktorinos IV-ų klasių moksleiviams „Jus aš draugais vadinu“ finalinis renginys (2014 05 19)

Katekizmo viktorinos finalas įvyko gegužės 9 d., penktadienį, Marijampolės kolegijos iškilmių salėje. Susirinko stropiausi Jėzaus draugai. Po pirmųjų etapų mokyklose, parapijose ir dekanatuose buvo išrinktos geriausios komandos. Iš Marijampolės Mokolų mokyklos darželio Katechetikos centro metodininkės ir Mokolų mokyklos darželio tikybos mokytojos Elenos Gvazdaitienės paruoštos atvyko net dvi komandos. Vilkaviškio dekanatą atstovavo Keturvalakių mokyklos komanda. Iš Aleksoto dekanato atvyko dvi puikiai pasiruošusios komandos. Tai Tirkiliškių pradinės mokyklos, vadovaujama tikybos mokytojos Gražinos Gudėnienės ir Garliavos Jonučių mokyklos paruošta ses. Irmos Tekoriūtės komanda. Nors ne visos norėjusios komandos dalyvavo renginyje, tačiau tie, kurie buvome, tikrai patyrėme Dievo vaikų bendrystės palaimą.

Finalinį renginį pradėjome Jaunimo dienų himnu „Jus aš draugais vadinu“. Įžanginį žodį apie renginio tikslus, praėjusius etapus tarė Vilkaviškio vyskupijos vaikų sielovados centro referentė ses. Daiva Staskevičiūtė. Ji kalbėjo: „Jėzus sako: „Jus aš draugais vadinu“. O kas svarbiausia draugystėje? Juk svarbiausia ne draugo dovanos, ne tortas, netgi ne koks bilietas į mylimos grupės koncertą. Draugo didžiausia dovana Jis pats. Tai, jog tu gali pasikliauti juo; tai, kad tarp jūsų nėra slaptų dalykų, kad jūs dalinatės viskuo, kad draugas dovanoja savo širdį. Dievas juk dovanoja pats save – savo gyvybę, savo mintis, savo meilę. Visą save dovanoja paprastais būdais – per sakramentus, per regimus ženklus įlieja savo gyvastį į mūsų širdis. Tampu pilnas Jo meilės. Būti Jėzaus draugu yra didelė garbė, o kartu ir atsakomybė. Kodėl? Nes Jis ne tik tobulas žmogus, bet ir galingas Dievas, dangaus ir žemės, ir mūsų pačių Kūrėjas! Mes niekada nepajėgsime pakankamai Jam atsidėkoti už tai, ką Jis mums padarė. Tam, kuris numirė už mus, už kiekvieną iš mūsų. Ruošdamiesi Švenčiausio Sakramento priėmimui, susitikimui su gyvu duonos ir vyno pavidaluose esančiu Viešpačiu Jėzumi Kristumi, mokomės pažinti ir pamilti Jėzų. Tai yra pagrindinis ir katekizmo viktorinos tikslas.“

Po to visus dalyvius sveikino Skardupių parapijos klebonas kun. Petras Kanapka. Klausimu vaikams: „Ar esate laimingi? Kodėl?“ vaikus privertė susimąstyti, ką reiškia būti Jėzaus draugu. Kokia laimė yra žinoti, jog visada esi Dievo globoj ir tikėti, kad niekada Jis neapleis ir neišduos. „Kokį pirmą žodį ryte prabudus reikia pirmiausiai ištarti Dievui?“ – paklausė kunigas. „Ačiū“ – iš salės atsiliepė mergaitė. Taip. Būti dėkingiems už tokią gausybę kasdien Dievo teikiamų dovanų, dvasinių ir materialinių, yra labai svarbu. Jo mums duotas dovanas kartais paliekame neišpakuotas ir tada nesuvokiame, kokią didelę dovanas gauname per Sakramentus. Tyrą džiaugsmą teikia atvirumas Viešpaties melei ir dėkingumas.

Pristatę viktorinos vertinimo komisijos narius – Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkę E. Gvazdaitienę ir Vilkaviškio vyskupijos parapinės katechezės ir religinio švietimo centro referentę Liną Mažeikaitę, į sceną viena po kitos kvietėme komandas prisistatymams. Nuoširdūs, gerai paruošti vaikų pasirodymai visus pradžiugino, padėjo labiau pažinti vienas kitą ir padrąsino komandas besiruošiant sekančių užduočių atlikimui. Po giesmės „Kaip gerai, kad Tu esi!“ prasidėjo pagrindinė viktorinos renginio dalis: komandos atsakinėjo į skaidrėse paruoštus ketvirtojo etapo klausimus. Temose atsispindėjo velykinio laikotarpio įvykiai: Didysis Ketvirtadienis, Švč. Sakramento įsteigimas, Jėzaus nusižeminimo pavyzdys, nuplaunant savo mokiniams kojas, naujasis meilės įsakymas, Didysis Penktadienis, prisikėlimas iš mirties, pasirodymas mokiniams, Jėzaus įžengimas į dangų, Šventosios Dvasios nužengimas, pirmųjų amžių krikščionių kankinių gyvenimo ir mirties liudijimas, jog tiki Jėzų tikrai prisikėlus iš mirties!

Tarp užduočių giedojome giesmes su judesiais ir visi kartu šlovinome Tėvo siųstąjį, už mus numirusį ir prisikėlusį, tikrąjį Viešpatį ir vienintelį Gelbėtoją Jėzų Kristų!

Jei Tėvas yra Dievas, Jėzus yra Dievas ir Šventoji Dvasia yra Dievas, tai kiek iš viso yra dievų? Šis klausimas vaikų nesuklaidino. Visi atsakė teisingai. Dievas yra vienas, tik trijuose asmenyse. Tai Švenčiausios Trejybės slėpinys. Tai buvo paskutinis klausimas komandoms. Kol vertinimo komisija taisė vaikų atliktas užduotis, komandos kūrė maldas už šeimą ir jas garsiai perskaitė. Nuoširdžiai pasimeldę už šeimas ir paminėję Šeimų metus, pašlovinome Viešpatį bendru šokiu „Aukštinkim Karalių“, kuris suvienijo mus kaip vieno dangiškojo Tėvo vaikus.

Ir štai ilgai lauktas vertinimo komisijos sprendimas: pirmąją vietą iškovojo Marijampolės Mokolų mokyklos darželio komanda, vadovaujama tikybos mokytojos Elenos Gvazdaitienės, antrąją Tirkiliškių pradinės mokyklos komanda, trečiąją Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos komanda paruošta ses. Irmos Tekoriūtės, ketvirtąją Keturvalakių mokyklos komanda, kurią ruošė tikybos mokytoja Rima Malavickienė ir penktąją antroji Mokolų mokyklos darželio komanda. Visi moksleiviai ir mokytojai buvo apdovanoti padėkomis ir prizais.

Sugiedoję Jaunimo dienų himną „Jus aš draugais vadinu“, nusifotografavę, moksleiviai pasiėmė po akmenėlį, kurio vienoje pusėje užrašytas Jėzaus vardas, o kitoje nupieštas Šventosios Dvasios simbolis. Vaikai nešiosis juos savo kišenėse visą savaitę. Šie akmenėliai primins vaikams, kad jie ne vieni. Jėzus yra jų geriausias draugas, kertinis Bažnyčios akmuo, Šventoji Dvasia yra jų jėga ir šviesa. Tegul šis tikėjimo aktas suteiks jiems jėgų gyventi ir skelbti Gerąją naujieną.

Jėzus prieš įžengdamas į dangų kalbėjo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 16-20).

Išsiskirstėme padrąsinti, pradžiugę Šventąja Dvasia, trokšdami nešti Jėzaus meilės ir tiesos žinią visiems sutiktiesiems!

Vilkaviškio vyskupijos vaikų sielovados centro informacija

Akimirkos:

„konkursas2.JPG“ „konkursas1.JPG“ „konkursas.JPG“

««« atgal