Naujienos

Sekminių šventė Kryžių šventovėje (2014 06 09)

Birželio 8-ąją, sekmadienį, Vilkaviškio vyskupijos diecezinėje Kryžių šventovėje švęsti Sekminių atlaidai. Prieš 12 val. šv. Mišias kunigai klausė išpažinčių, atvykę maldininkai meldėsi Švč. M. Marijos rožinį. Gausus būrys jaunimo pasiruošusio priimti Sutvirtinimo sakramentą išsirikiavę laukė priešais koplyčią. Iškilmingas šv. Mišias aukojo vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, generalvikaras Gintautas Kuliešius ir kun. Alfredas Nėnius.

Po vysk. R. Norvilos pamokslo, kuriame ganytojas kalbėjo apie šeimos vienybės svarbą ir Šventosios Dvasios dovanas žmogaus gyvenime, kelioms dešimtims jaunuolių buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas: jie gavo dvasinį antspaudą, išminties ir supratimo dvasią, patarimo ir tvirtumo dvasią, žinojimo ir maldingumo dvasią, šventos baimės dvasią. Dievas Tėvas juos paženklino, Viešpats Kristus juos sutvirtino, o jų širdims suteikta Dvasia – kaip laidas. (Pagal: šv. Ambraziejus, De mysteriis 7, 42: CSEL 73, 106.) Tepadeda Dievas jiems sergėti tai, ką yra gavę.

Sekminių proga vyko iškilminga procesija su Švč. Sakramentu aplink bažnyčią, sukalbėta Švč. Jėzaus Širdies litanija. Po to vysk. R. Norvila pakvietė Vilkaviškio vyskupijos jaunimo vadovus ir lyderius, kurių dalis šv. Mišių metu skaitė skaitinius. Pasidžiaugė, kad kelios dešimtys jaunimo vadovų savaitgalį praleido gilindamiesi į darbo su vaikais ir jaunimu aspektus kartu su kun. Alessandro Barelli SDB bei Krikščionių Bažnyčios gimtadienio aplinkybes ir pobūdį kartu su dr. Artūru Lukaševičiumi. Dėkodamas už darbą su jaunimu, ganytojas kiekvienam įteikė po vaškinę žvakę su Šventosios Dvasios simboliu.

Po palaiminimo, priėmusieji Šventosios Dvasios dovanas, gražiai padėkojo ganytojui, klebonui ir tikybos mokytojoms. Visus džiugino Česlovo Sasnausko choro atliekamos giesmės.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

Akimirkos:

„DSCN0841.JPG“
„DSCN0846.JPG“
„DSCN0851.JPG“
„DSCN0863.JPG“
„DSCN0886.JPG“
„DSCN0899.JPG“
„DSCN0900.JPG“

««« atgal