Naujienos

Budavonės miške nukankintų Vilkaviškio vyskupijos kunigų atminimui (2014 06 23)

Birželio 21 dienos vidurdienį šv. Mišiomis Budavonės miške prie čia stovinčio paminklo buvo prisiminti trys kunigai prieš 73–ejus metus (1941 m.), pirmąją karo dieną, žiauriai nukankinti enkavedistų: Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorius dr. Justinas Dabrila, Lankeliškių parapijos klebonas Vaclovas Balsys ir vikaras Jonas Petrika.

Šv. Mišias aukojo aštuoni kunigai; vadovavo Vilkaviškio dekanas prelatas Vytautas Gustaitis, pamokslą pasakė – Alvito parapijos klebonas kun. Vytautas Kajokas, giedojo – Bartninkų parapijos choristai.

Šv. Mišių įžangoje prel. V. Gustaitis kvietė savo širdyse prisiminti ir malda apkabinti visus kentėjusius už Tėvynę, Bažnyčią , tikėjimą, mirusius nuo bado, šalčio ir kančių toli nuo Tėvynės, tuos, kurie karo ir pokario metais tikėjo Lietuvos ateitimi, įmanomais būdais siekė jos laisvės, ją gynė, skelbė tiesą ir dėl to nukentėjo. Kvietė prisiminti vieni kitus, kol gyvi esame, ypač tuos, kurie dėl įvairių dalykų kenčia, kuriems trūksta mūsų pagalbos, paprasčiausio žodžio, užtarimo ir ypač maldos; pabrėžė, kad nuo žemėje gerais darbai įprasmintų metų priklausys eilė laimingų amžinybės metų.

Homilijos pamąstymuose kun. V. Kajokas akcentavo šiemet Bažnyčios minimus Šeimos metus, Šventosios šeimos pavyzdį, tai, kokias brangias dovanas – gyvenimo, gyvybės, tikėjimo – esame gavę ir nuolatos gauname iš mus mylinčio Dievo. Mūsų gyvenimas tampa prasmingas, jeigu greta yra Jėzus, jei įvertiname kito žmogaus buvimą šalia, meilę, jei surandame laiko ir noro pastebėti vienas kitą, pabūti kartu, užjausti, pagelbėti. Taip pat priminė, kad birželio mėnesį Bažnyčia meldžiasi į Švč. Jėzaus širdį, o prieš 80 metų Vilniuje buvo nutapytas Dievo gailestingumo paveikslas, kuris pasklido po bažnyčias visame pasaulyje. Pasak pamokslininko, Jėzus ir dabar nenustoja mums kalbėti, deja žmonės nenori girdėti... Daug piktų nusivylusių ir abejingų žmonių todėl, kad netiki Dievo gailestingumu, Dievo meile.

Po šv. Mišių aukos, porą patriotinių dainų atliko vilkaviškiečių piligrimių ansamblis; iš visų maldininkų krūtinių pro miško medžių tankmę į dangų kilo daina „Lietuva brangi“.

Bartninkų parapijos klebonas kun. Alvydas Dvareckas dėkojo visiems susirinkusiems kartu pasimelsti, ypač Bartninkų seniūnei ir jos pasiųstiems darbininkams, sutvarkiusiems aplinką, Geisteriškių kaimo moterims kaip ir kasmet šia proga kunigų nukankinimo vietą išpuošusioms savo darželių ir laukų gėlėmis.

Prieš išsiskirstant prel. V. Gustaitis pasidžiaugė, kad pirmąkart organizuotai į Budavonę atvyko grupė Vilkaviškio parapijos jaunuolių, besiruošiančių sakramentams. Pasidžiaugė ir maždaug šimto ištikimųjų žmonių būreliu, kasmet atvykstančiu iš Vilkaviškio ir aplinkinių parapijų, tačiau kiekvienam išdalijo po „namų darbų užduotį“ – kitais metais į Budavonėje nukankintų kunigų paminėjimą pasikviesti po draugą, kad „kankinių kraujas taptų naujų krikščionių sėkla“.

Birutė Nenėnienė

««« atgal