Naujienos

Kryžių šventovėje – tradiciniai šventųjų Petro ir Povilo atlaidai (2014 06 30)

Birželio 29 d., sekmadienį, Kryžių Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinėje šventovėje vyko tradiciniai šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Iškilmingai atlaidų liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras dr. Kęstutis Kėvalas. Kartu su juo meldėsi Vilkaviškio ordinaras vyskupas Rimantas Norvila, generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, devyni kunigai.

Į atlaidus susirinkę maldininkai, nuolankiai priimdami Dievo siųstus išbandymus – vasarišką lietų, vyskupijos šeimininko J. E. R. Norvilos pakviesti į koplyčią susitelkti arčiau vieni kitų ir altoriaus, džiugiai dalyvavo šv. Mišių aukoje. Homiliją sakė J. E. vyskupas K. Kėvalas. Svečias celebrantas išsamiai, susiedamas su šių dienų realybe, aiškino atlaidų dienai skirtą evangeliją pagal Matą (Mt 16, 13–19) ir Dievo Žodžio skaitinius. Kristus, lankydamasis Cezarėjos apylinkėse, pagonių krašte, klausęs savo mokinių, ką jie sakantys apie Kristaus asmenį. Petras, pranokdamas žmogiškojo supratimo ribas, atsakęs: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“. Vyskupas jį vaizdingai palygino su prie Dusios ežero gyvenančiu žveju. Tas paprastas kaimo žmogus per Dievo siųstą malonę tapo uola ant kurios Kristus pastatė savo Bažnyčią ir „pragaro vartai jos nenugalės“. Per apaštalą Petrą laiduojamas misijos tęstinumas.

Kitas Kristaus mokinys – Paulius (Povilas), turėdamas tvirtą tikėjimą ir viltį, iškentėjęs visus gyvenimo išbandymus, Viešpaties ištrauktas iš „liūto nasrų“, drąsiai teigia, jog jo laukia „teisumo vainikas“ (2 Tim 4, 6–9. 17–18). „Viltis yra mano gyvenimo vainikas, mano likimas – dangaus karalystė“. Vyskupas paminėjo, kad mes, lietuviai esame per daug kuklūs, spręsdami dangaus karalystės reikalus. Reikia drąsiai perimti šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus karštį, entuziazmą, pasitikėjimą Dievu. Patys nieko negalime padaryti, tai gali tik Aukščiausiasis, tik maldos ir artimo meilės kitam santykis. Apaštalus augino Šv. Dvasia.

Pamokslininkas ragino „pakilti nuo sofos“ išeiti į savo aplinką ir tapti Evangelijos skelbėjais, nes „receptą išrašys Dievas“. Mažinti blogį, daugiau klausytis, negu kalbėti. Dabar madinga „paviršiaus kultūra“ – svarbu gerai atrodyti, tačiau žmonių širdyse yra alkio jausmas. Jie ilgisi gerumo, atlaidumo, laisvės, meilės, tai – mes, krikščionys – ir turime duoti vieni kitiems. Tik pirmiausia reikia tuo degti. Vyskupas prisiminė jo lankymąsi musulmonų pamaldose. Kartu atlikus apeigas, jis kalbėjosi su imamu apie Evangeliją. Dvasininkas atsakęs, kad tai labai gerai, tik gaila, jog krikščionys jos nesilaikantys. Krikščionys pašaukti liudyti, kad „viskas bus gerai“. O velnio mėgstamas žodis yra „bet“. Apaštalai Petras ir Paulius jo neturėjo. Jie „ėjo laukais, plačiai mosuodami plaukais“. Homiletas ragino tapti vilties žmonėmis, klausytis ir degti, „būti ant kelio“, melsti Viešpatį Dievą, kad tai taptų mūsų gyvenimo būdu.

Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento garbinimo apeigos. Pamaldų pabaigoje vyskupas K. Kėvalas maldininkus palaimino. Jis Kryžių šventovėje lankėsi pirmą kartą. Pasidžiaugė susirinkusių žmonių gausa, abipusiu dvasiniu ryšiu ir suteikta Dievo malone – dalyvauti šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaiduose. Kan. Vytautas Prajara taip pat dėkojo vyskupams, kunigams ir visiems geros valios žmonėms, nepabūgusiems lietaus ir dalyvavusiems atlaiduose; pasidžiaugė, kad į šventovę, kaip relikvija, sugrįžo nugriautos senosios koplyčios bokšto kryžius. Jis buvo gerų žmonių pastangomis išsaugotas Vilniuje.

Taip jau nutiko, kad vyskupas R. Norvila minėjo konsekracijos į vyskupus, o vyskupas K. Kėvalas kunigystės šventimų metines. Juos abu pasveikino Metelių Kristaus Atsimainymo parapijos atstovai.

Šv. Mišiose giedojo Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos choras (vadovas Audrius Kričena). Šv. Mišių eigoje taip pat skambėjo Vilniaus edukologijos universiteto styginių kvarteto „Credo“ muzika (vadovas dr. R. Vitkauskas). Beje, viena iš kvarteto dalyvių yra universiteto smuiko ir pedagogikos specialybės pirmakursė, meteliškė Simona Alksninytė. Džiugu, kad jos gabumai yra taip aukštai įvertinti.

Po pamaldų vėjas nuginė debesis ir prie Dusios ežero vyko gegužinė. Koncertavo Alytaus r. Kumečių kaimo bendruomenės liaudiškos muzikos kapela (vadovė Audronė Granskienė). Gražu, kad kapela neišsigando lietaus, išlaukė, o gausiai susirinkę žmonės džiaugėsi jų pasirodymu.

Alvyra Grėbliūnienė

Akimirkos:

„1.jpg“ „2.jpg“ „3.jpg“ „4.jpg“ „5.jpg“

««« atgal