Naujienos

Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams (2014 09 06)

Tik prasidėjus naujiems mokslo metams, Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai rimtai kibo į darbą. Š.m. rugsėjo 4 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre Marijampolėje, vyko katalikų tikybos modulio - projekto „Krikščioniškoji šeima“ (kuris vėliau buvo pavadintas „Meilė ir šeima“) pristatymo seminaras. Naujasis modulis parengtas Ugdymo Plėtotės Centro ir kompetentingų Katalikų Bažnyčios bendradarbių Lietuvoje pastangomis ir yra skirtas III ir IV gimnazinėms klasėms, tačiau aprėpia visoje Bendroje katalikų tikybos programoje vyraujančias lytiškumo bei šeimos temas.

Seminarą vedė – Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro vadovė Lina Braukylienė.

Lektorė išsamiai pristatė modulio parengimo istoriją, atskleidė modulio tikslą – siekti, kad mokiniai išsiugdytų požiūrį į žmogų kaip nedalomą kūno ir dvasinės sielos vienovę, gebėtų atpažinti lytiškumo raiškos formas tinkamas žmogui sukurtam pagal Dievo paveikslą, turėtų supratimą apie skirtingų lyčių asmenų meilės ir bendrystės principus, laiduojančius krikščioniškos šeimos sukūrimą ir darnų funkcionavimą.

Taip pat išsamiai buvo pristatyti modulio uždaviniai bei struktūra: gyvenimo klausimų nagrinėjimas tikėjimo požiūriu, bendravimas ir sutarimas, Šventojo Rašto ir tikėjimo pažinimas, atsiliepimas į Dievo ir Bažnyčios kvietimą ir dvasinis augimas. Aptariant turinio apimtį L. Braukylienė pateikė daug informacijos bei pedagoginių įžvalgų, kaip su paaugliais ir jaunimu kalbėtis lytiškumo temomis, kaip jiems galima padėti pažinti žmogų išaukštinančią ir jo lytiškumą sukilninančią tiesą. Buvo pateikta daug vaizdinės medžiagos, kurią mokytojai galėtų naudoti savo darbe mokykloje.

Prelegentė atsakė į seminaro dalyvių klausimus, vadovavo susirinkusiųjų diskusijai, teikė labai konkrečius pasiūlymus kasdienybėje iškylančių problemų sprendimui.


Katechetikos centro vadovas kun. Rytis Baltrušaitis

««« atgal