Naujienos

Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbiai dalyvavo Šiluvos atlaiduose (2014 09 12)

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus išvyko būrys Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbių. Visi, kartu su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila, meldėsi už Katalikiškas bendruomenes 12 val. šv. Mišiose.

Katechezės, skirtos įvesdinti į šv. Mišias, metu kunigas Artūras Kazlauskas priminė apie krikščionių pareigą įsitraukti į kurios nors bendruomenės veiklą. Žmogus yra sukurtas bendrystei, o būti bendrystėje – tai mokytis būti žmogumi. Susirinkusiems kun. A. Kazlauskas linkėjo mokytis tarnauti Eucharistijoje, o jai pasibaigus – tarnauti kitiems.

Iškilmių šv. Mišioms vadovavo ir homiliją pasakė vysk. Rimantas Norvila, drauge koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, gausus būrys kunigų.

Homilijos metu vysk. R. Norvila sveikino susirinkusias bendruomenes, kalbėjo, kad bendruomenės dėka išgyvenamas džiaugsmas Dievu, savo Gelbėtoju. Homiletas susirinkusiems priminė ir Sekminių metu įvykusį stebuklą – Šventosios Dvasios dėka įtikėjusių krikščionių bendruomenę Jeruzalėje. Šis Sekminių stebuklas tęsiasi ir šiandien, tai – Bažnyčia, o jos galva – pats Kristus. Bendruomenės Bažnyčioje – dvasinės šviesos židiniai, dvasinės tikinčiųjų šeimos, todėl jos skatina ir palaiko Bažnyčios gyvybingumą bei atspindi Dievo tautos turtingumą. Užbaigdamas homiliją vysk. R. Norvila padėkojo Marijos radijo darbuotojams ir savanoriams bei visoms tikinčiųjų bendruomenėms už tikėjimo bendrystės palaikymą ir ugdymą pavesdamas jas Šiluvos Dievo Motinos globai.

Mišių metu giedojo jungtinis Vilkaviškio vyskupijos Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos, Kauno „Vyturio“ katalikiškos gimnazijos, Kauno I-osios muzikos mokyklos jaunimo choras.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

««« atgal